اثرات جانبی رژیم های گیاه خواری

به علت موجود نبودن مواد گوشتی در رژیم های گیاهخواری موجب کمبود ویتامین های خاصی مانند ویتامین های گروه B  یا مواد مغذی دیگر (برخی ازدرشت مغذی ها) مانند روی می شود که در نهایت منجر به احساس خستگی و بی حالی می گردد.