ارتباط تغذیه با سرطان سال های زیادی است که بر همگان آشکار شده است، یعنی با تحلیل و بررسی نوع مواد غذایی مصرفی افراد، آشکار شده که با مصرف یا عدم مصرف چه نوع مواد غذایی احتمال ابتلا به سرطان افزایش می یابد.