بهترین غذاهای موجود در رژیم های گیاه خواری

اگرچه گیاهان مهم تر هستند، غذاهای پروتئین دار نیز برای تامین انرژی مورد نیاز شما، حفظ توده عضلانی اهمیت دارند.