نکات مهم تغذیه ای برای ورزشکاران

نکات مهم تغذیه ای برای ورزشکاران | سوخت اصلی برای ورزشکاران از طریق کربوهیدرات ها تامین می شود. کربو هیدرات ها ابتدا پس از ورود به بدن به  گلوکز که شکلی از قند است  تبدیل می شوند.