رژیم غذایی سه ساعته

برنامه غذایی کروز در این رژیم ۳۸ روزه است ولی در صورتی که نیاز باشد.