رژیم غذایی اتکینز

بعد از ۲ هفته، مقدار سبزیجات مرحله ی ۱ را بیشتر کنید. این فاز جدید، فاز “کاهش وزن مداوم” نام دارد.