رژیم غذایی زون (ZONE)

نگاهی دقیق تر به رژیم زون نشان میدهد که رژیم غذایی شامل مصرف کربوهیدرات کم با سطح کمی از کالری، ممکن است در بعضی موارد خیلی پایین باشد. ورزش جزء دستور رژیم نیست