رژیم غذایی گیاهخواری

رژیم مدیترانه ای، رژیم ماکروبیوتیک، رژیم vegan یا وگان و رژیم خام خواری و pescaterian هستند.