اندازه گیری آب کل بدن

برای اندازه گیری حجم آب کل بدن باید از نشانگرهایی استفاده کرد که قادر باشند بطور یکنواخت در تمام مایعات بدن پخش گردند ٬ مانند آب رادیو اکتیو یا آب سنگین.