عرقیات گیاهی برای کاهش دمای بدن

عرقیات گیاهی برای کاهش دمای بدن |شربت سکنجبین :زکریای رازی گفته است: نوشیدن شربت سکنجبین منافع بسیار دارد. یکی از منافع سکنجبین آن است که چون آن را با یخ خنک کرده و بنوشند