در این قسمت برخی از مراجعین موفق رژیم درمانی و تغذیه کلینیک تغذیه مریم سبکتکین نمایش داده می شود.