نکات مهم در تغذیه فصل گرما

نکات مهم در تغذیه فصل گرما |برای بهبود تغذیه در فصل گرما در فضای خنک غذا بخورید هنگامی که وقت خوردن غذا می رسد، محیط اطراف را خنک کنید یا در فضای خنک غذا بخورید.